U bent hier:

SCN ALV 2024

Beste leden,

Onze club doet het goed. Groei is niet ons doel, maar als het gebeurd is het toch een teken van vertrouwen. Heel even waren we boven de 2.500 leden, daar zijn we gepast trots op. Hoe we dat doen? Dat, en vele andere items die het reilen en zeilen van Saab Club Nederland betreffen, bespreken we graag met u tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).

De ALV waarin we verantwoording afleggen over het jaar 2023 en waarin we graag al uw vragen en feedback vernemen zal plaatsvinden op zondag 10 maart 2024. U bent die dag vanaf 14:00 uur welkom bij restaurant De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188 te Soest. Om 14:30 uur starten we de vergadering. Na afloop bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een hapje en een drankje informeel na te praten.

De agenda is als volgt:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen/ingekomen stukken
 3. Concept notulen Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2023
 4. Jaarverslag 2023
 5. Financieel verslag 2023
 6. Verslag kascontrolecommissie 2023
 7. Formele afronding financieel jaar 2023
 8. Decharge voorstel bestuur 2023
 9. Benoeming kascontrolecommissie 2024
 10. Bestuursmutaties:
  - aftredend en niet herkiesbaar: Marcel Gaasendam en Johan Beikes
  - aftredend en herkiesbaar: Luppo Egberts
 11. Aandachtsgebieden 2024
 12. Begroting 2024
 13. Contributievaststelling 2025
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Toelichting agendapunt 3:
Een beknopte weergave van de notulen van 12 maart 2023 zijn medio vorig jaar opgenomen in Saabberichten. Het complete verslag kunt u lezen in de gedrukte jaarboekjes die voorafgaand aan de ALV in Soest beschikbaar zullen zijn. Ook kunt u vooraf een elektronisch exemplaar opvragen door een mail te sturen naar secretariaat@saabclub.nl.

Toelichting agendapunt 10:
Marcel Gaasendam heeft aangegeven zijn rol als secretaris op de eerstvolgende ALV te willen beëindigen. We betreuren zijn vertrek en zullen zijn visie en inzet missen, maar respecteren zijn besluit. Gelukkig heeft Antje Trip zich gemeld om, ad interim, de functie van secretaris op zich te willen nemen. Zij is ervaren en een bekende binnen onze club en het bestuur draagt haar van harte voor.

Conform het rooster van aftreden zijn Johan Beikes en Luppo Egberts aan het einde van hun tweede driejaarstermijn. Johan heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor de rol van algemeen bestuurslid. Wel zal hij de ledenadministratie blijven doen. Luppo heeft aangegeven zijn bestuurstermijn te willen verlengen en is herkiesbaar. Het bestuur draagt hem van harte voor om een nieuwe termijn zitting in het bestuur te hebben.

Toelichting agendapunt 11:
Voor 2024 staan meerdere punten op onze agenda. Drie daarvan zullen op de ALV uitvoeriger toelichten:

 • Henk ’t Hart zal kort iets vertellen over de plannen van de Commissie voor Moeilijk Verkrijgbare onderdelen
 • Luppo Egberts zal ons meenemen in de ontwikkelingen m.b.t. onze online webshops van Saabbutiken en het Onderdelenmagazijn
 • Bert Ewalds komt spreken over de FEHAC-gedachte dat klassiekers mobiel erfgoed zijn en wat dit kan betekenen voor de leden van Saab Club Nederland. Er zijn voor- en nadelen en hier zal de ALV om feedback en mandaat gevraagd worden.

Bent u zelf helaas niet in de gelegenheid om te komen? Laat uw stem dan niet verloren gaan en regel een machtiging. U kunt dat doen via dit formulier [formulier]

Ik kijk er, samen met mijn medebestuurders, naar uit u tijdens de ALV te ontmoeten.

Met hartelijke groet,

Saab Club Nederland
Merlijn Kalkman, voorzitter

PS: de Saab Club Nederland Lakes & Mountain Tour die in de agenda staat van 26 mei tot 3 juni a.s. gaat definitief door. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar om met Saab liefhebbers een prachtige ervaring te beleven. De deelnemers aan de tocht van vorig jaar kwamen met veel enthousiasme terug, dus benut deze kans.

 

 

Sponsoren