U bent hier:

Privacy beleid

Wat is privacy: privacy is simpel gezegd het recht om met rust gelaten te worden. Onderdeel ervan is de bescherming van persoonsgegevens: er zijn wettelijke regels voor de omgang met informatie over een persoon. 

Wat is een persoonsgegeven: een persoonsgegeven is elk gegeven over een levende en identificeerbare persoon, dat wil zeggen: direct of indirect herleidbaar tot een individu. Welk soort gegeven het is maakt niet uit. Een paar voorbeelden van persoonsgegevens zijn een voor- of achternaam, (e-mail)adres, lidnummer of een teamfoto. Maar ook gegevens over iemands gedrag en voorspellingen daarover zijn persoonsgegevens. De persoon op wie een gegeven betrekking heeft, noem je de ‘betrokkene’.

Wat is het verwerken van persoonsgegevens: het begrip 'verwerken' breed. Iedere handeling met een persoonsgegeven is in de praktijk een verwerking. Denk dus aan het verzamelen, bewaren, verplaatsen, wissen, doorsturen of aanpassen, maar ook aan het kwijtraken of vernietigen van persoonsgegevens.

Mogen wij als Saab Club Nederland persoonsgegevens verwerken: ja, maar in het geval het doel van deze verwerking duidelijk is omschreven en het om een rechtmatig doel gaat. In ons geval gaat het om het vastlegen van gegevens in de ledenadministratie, het innen van contributie, het versturen van het clubblad "Saabberichten', het versturen van regionale en algemene nieuwsbrieven, het organiseren van clubactiviteiten, het zorgdragen van een verzekering tijdens activiteiten, verslaggeving van activiteiten op deze website, in de Saabberichten of op SCN social media en voor de verkoop van artikelen in de webshop en het versturen van deze artikelen. 

Als je persoonsgegevens verzamelt, ben je verplicht om de mensen van wie je die gegevens verzamelt hierover te informeren. Wij, Saab Club Nederland, doen dat doormiddel van deze privacyverklaring, ook wel een privacy statement genoemd. We leggen hierin onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt een aantal specifieke eisen waar een privacyverklaring aan moet voldoen. 

 

Privacyverklaring Saab Club Nederland, versie 13 april 2024

 

Saab Club Nederland, gevestigd aan Saab Club Nederland Mooieweg 96 6836AJ Arnhen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • https://www.saabclub.nl
 • Saab Club Nederland,  Koningsheert 9, 9798 PM Garmerwolde
 • L.Egberts is de Functionaris Gegevensbescherming van Saab Club Nederland Hij/zij is te bereiken via webredactie@saabclub.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Saab Club Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Bankrekeninggegevens
 • Betaalwijze
 • Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te onderhouden, in correspondentie en telefonisch zoals bijvoorbeeld, op vrijwillige basis, gegevens over de Saab die u in uw bezit heeft

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@saabclub.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Saab Club Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze regionale nieuwsbrief door de regio waaronder u valt en landelijke nieuwsbrief voor alle leden 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Saab Club Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Saab Club Nederland) tussen zit. Saab Club Nederland gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Verenigingenweb (Genkgo)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Saab Club Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 1 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Saab Club Nederland deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Saab Club Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Saab Club Nederland uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Saab Club Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@saabclub.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Saab Club Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Saab Club Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@saabclub.nl

Sponsoren