U bent hier:

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1          Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Saab Club Nederland zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

1.2          Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1          Een overeenkomst komt alleen dan tot stand na acceptatie van de bestelling door Saab Club Nederland. Zij is gerechtigd uw bestellingen te weigeren, of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Saab Club Nederland dit binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.

Artikel 3. Prijzen/aanbiedingen

3.1          Alle aanbiedingen de Saab Club Nederland zijn vrijblijvend en Saab Club Nederland behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.

3.2          Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden afzonderlijk opgegeven voordat de klant de bestelling definitief heeft gemaakt.

3.3         Kunnen niet-leden van Saab Club Nederland ook bestellen in de webshop? Ja, ook als je geen lid bent van Saab Club Nederland kun je onderdelen bestellen via de webshop. Hiervoor wordt een toeslag van 20% op de gepubliceerde prijs gerekend. Leden van buitenlandse Saab clubs kunnen gebruik maken van dezelfde condities als Saab Club Nederland leden. Een kopie van het lidmaatschapsbewijs meesturen is voldoende

Artikel 4. Bezorging

4.1          De bezorging wordt steeds geacht te gebeuren in opdracht van Saab Club Nederland, tenzij anders is bepaald.

Het vervoer naar het adres van de begunstigde geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.

4.2          Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. Saab Club Nederland  zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen dat aan Saab Club Nederland opzet of grove schuld te verwijten valt.

4.3          Overeengekomen leveringstijden zullen door Saab Club Nederland zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Saab Club Nederland niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.

4.4          Saab Club Nederland behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de afnemer nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald.

4.5          Saab Club Nederland is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade bij de afnemer ten gevolge van het niet leveren.

4.6          Saab Club Nederland  is niet verantwoordelijk voor eventueel onjuist opgegeven adresgegevens door de afnemer. Uw bestelling wordt uitgevoerd conform uw verzoek, u dient uzelf ervan te verzekeren dat het adres correct is.

4.7          Afnemer gaat ermee akkoord dat, indien de begunstigde niet thuis is, dan wel zijn deur niet open doet om de bestelling in ontvangst te nemen, het product indien mogelijk bij een van de buren zal worden afgegeven.

4.8          Vertraging van 1 of meer dagen in de aflevering doordat de begunstigde niet thuis is en hierdoor het product niet (tijdig) afgeleverd kan worden geven de afnemer niet het recht de opdracht te annuleren of het recht op een nieuw product en/of bezorging.

4.9          Indien de begunstigde niet thuis is kan de koerier een schriftelijk verzoek achterlaten in de brievenbus om contact op te nemen voor een nieuwe bezorgafspraak. Indien de begunstigde niet op het schriftelijke verzoek van de koerier reageert kan de koerier beslissen het product na enkele dagen retour te sturen naar Onderdelen Magazijn Saab Club Nederland. Dit geeft de begunstigde en/of de afnemer niet het recht op een nieuwe levering of het annuleren van de bestelling.

4.10       Het product kan afwijken van de foto die op de website te zien is. Dit geeft de afnemer niet het recht de bestelling te annuleren of een ander exemplaar te wensen. Saab Club Nederland zal waar mogelijk het product zoveel mogelijk maken overeenkomstig de foto. Aan afwijkingen kunnen echter geen rechten worden ontleend door koper.

Artikel 5. Betaling

5.1          U kunt op de volgende manieren uw bestelling afrekenen:

Onder rembours

Overschrijving vooraf (de bestelling wordt pas in behandeling genomen na ontvangst van het bedrag)

IDEAL betaling via Mollie

Op rekening (alleen met voorafgaande toestemming van Saab Club Nederland)

5.2          Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Saab Club Nederland het recht de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het ogenblik dat de afnemer in verzuim is, onverminderd de aan Saab Club Nederland verder toekomende rechten.

5.3          Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling, komen voor rekening van de afnemer alle kosten, zowel buiten gerechtelijke als de gerechtelijke kosten die Saab Club Nederland  in verband met de inning van de vordering maakt waarin tevens begrepen extra administratiekosten en incassokosten.

Artikel 6. Eigendom

6.1          Alle geleverde producten blijven eigendom van Saab Club Nederland totdat deze volledig zijn betaald en geleverd.

Artikel 7. Klachten

7.1          De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen.

7.2          Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst per telefoon of e-mail te worden gemeld aan Saab Club Nederland.

7.3          Klachten met betrekking tot de kwaliteit dienen binnen 5 werkdagen na levering aan Saab Club Nederland gemeld te worden.

7.4          Klachten met betrekking tot de bezorging van de producten dienen binnen 48 uur na de oorspronkelijke bezorgdatum gemeld te worden.

7.5          Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de afnemer niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

7.6          Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen.

Artikel 8. Annuleren

8.1          Bestellingen voor levering binnen Nederland kunnen tot 48 uur voor aflevering geannuleerd worden.

8.2          Annuleringskosten bedragen 10% van het totale orderbedrag met een minimum van € 5,00. Saab Club Nederland zal zorgdragen voor een terugbetaling binnen 21 dagen na de oorspronkelijke besteldatum van de order en brengt de annuleringskosten in mindering op het terug te betalen bedrag.

Artikel 9. Toepasselijk recht

9.1          Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands Recht van toepassing.

9.2          In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens het Nederlands Recht van toepassing.

9.3          Indien en voorzover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden.

9.4          Alle geschillen (ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen De Saab Club Nederland en een in het buitenland gevestigde afnemer gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter die bevoegd is in het gebied waar Saab Club Nederland gevestigd is.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1       Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. Wij geven uw gegevens niet door aan derden. Ook zult u door het achterlaten van uw gegevens geen reclame bezorgd krijgen per post, e-mail of telefoon, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 11. Diversen

11.1       Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Saab Club Nederland in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Saab Club Nederland vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.2       Saab Club Nederland is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.3       De administratie van Saab Club Nederland geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

11.4       Elektronische onderdelen worden niet retour genomen.

Artikel 12. Garantievoorwaarden

12.1       Ieder voorbehoud dat bij de ontvangst van de Producten wordt gemaakt betreffende ontbrekende onderdelen, niet-bestelde onderdelen dan wel de staat van de pakketten en producten dient binnen 24 uur na levering aan Saab Club Nederland te worden meegedeeld.

Beroep op enigerlei geschil dan wel retournering op grond van de garantiebepalingen schort de betalingsverplichting van de afnemer jegens Saab Club Nederland niet op.

Op ieder product rust een garantie in geval het ongeschikt is voor het door Saab Club Nederland aangegeven gebruik doordat het niet-conform is dan wel gebrekkig functioneert, hetgeen voortvloeit uit een ontwerp-, fabricage- dan wel een materiaalfout. De garantie geldt voor een periode van twaalf (12) maanden na de datum van verkoop aan de eindgebruiker van het voertuig, binnen een maximale termijn van 24 maanden na de datum van verkoop door Saab Club Nederland aan haar afnemer, waarbij de factuurdatum geldt als verkoopdatum. Uitsluitend producten waarvan de productiedatum niet meer dan vier (4) jaar is verstreken, vallen onder de garantie.

12.2       De garantie is niet van toepassing indien het gebrek is ontstaan door abnormaal gebruik, met name in geval van overbelasting, autoraces en – rally’s, gebrekkig of achterstallig onderhoud, onvoorzien gebruik dan wel gebruik anders dan aangegeven in de bij het product geleverde gebruiksaanwijzing, andere bestanddelen, onderdelen dan wel accessoires van het voertuig, onjuiste opslag (denk aan schokbrekers, gasveren, rubber- en rubbermetaal componenten), montage waarbij de instructies en specificaties van Saab Club Nederland dan wel de automobielfabrikant niet in acht zijn genomen dan wel in strijd zijn met de regels van het vak, dan wel door een normale slijtage van de producten.

12.3       De garantie is uitdrukkelijk beperkt tot kostenloze vervanging dan wel vergoeding van de producten dan wel onderdelen waarvan Saab Club Nederland schriftelijk heeft erkend dat deze gebrekkig zijn, met uitsluiting van iedere schadevergoeding ongeacht de grond hiervan, en in het bijzonder met uitsluiting van iedere schadevergoeding voor verlies en schade van welke aard ook. Uitsluitend Saab Club Nederland is, afhankelijk van de aard van het garantiegeval, vrij in haar keuze tussen vervanging dan wel terugbetaling van het product waarvan is vastgesteld dat het gebrekkig is. Vergoeding vindt plaats aan de hand van de door Saab Club Nederland  aan de afnemer in rekening gebrachte prijs. Vervanging op basis van de garantie heeft geen verlenging van de oorspronkelijke garantieduur tot gevolg. De kosten van het demonteren en opnieuw monteren van een product zijn niet in de garantie inbegrepen.

12.4       In geval van acceptatie van het garantieverzoek door Saab Club Nederland zullen portokosten door Saab Club Nederland worden vergoed op basis van bewijsstukken. Behoudens dwingendrechtelijke regels is SaabClub Nederland niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een product aan andere zaken, voor schade welke direct dan wel indirect is veroorzaakt door uitrustingen dan wel onderdelen welke niet door haar in rekening zijn gebracht en/of andere uitrustingen dan wel onderdelen welke zijn aangewend om deel uit te maken van een geheel. In het bijzonder is Saab Club Nederland niet aansprakelijk voor een gebrek van een van haar onderdelen dat is veroorzaakt door andere naastgelegen onderdelen dan wel onderdelen in het voertuig waarmee deze in verband staan, dan wel daaruit voortvloeiende schade.

12.5       Saab Club Nederland is niet aansprakelijk voor enigerlei immateriële schade zoals verlies van clientèle, omzet, productie en marge dan wel aantasting van imago, noch voor schade voortvloeiend uit vorderingen van derden jegens de afnemer dan wel veroordeling van de afnemer.

12.6       Saab Club Nederland behoudt zich het recht voor de garantievoorwaarden regelmatig te wijzigen. De afnemer dient alvorens een order te plaatsen na te gaan of hij in het bezit is van de op dat moment geldende algemene voorwaarden en garantievoorwaarden. Saab Club Nederland zal op eerste verzoek de meest recente versie toezenden.

Sponsoren