U bent hier:

SCN Algemene Ledenvergadering - Leusden!

28/02/2023

De concept-agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2023 luidt als volgt:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen/ingekomen stukken
 3. Concept notulen Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2022
 4. Jaarverslag 2022
 5. Financieel verslag 2022
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Formele afronding financieel jaar 2022
 8. Decharge voorstel bestuur
 9. Benoeming kascontrolecommissie 2023
 10. Bestuursmutaties: herkiesbaar Merlijn Kalkman, voorzitter
 11. Aandachtsgebieden 2023
 12. Begroting 2023
 13. Contributievaststelling 2024
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Toelichting agendapunt 10:

Conform het rooster van aftreden is voorzitter Merlijn Kalkman aan het einde van zijn eerste driejaarstermijn. Hij heeft aangegeven graag zijn bestuurstermijn te verlengen en is herkiesbaar. Het bestuur draagt hem van harte voor om een nieuwe termijn zitting in het bestuur te hebben. Eventuele tegenkandidaten kunnen hun interesse vergezeld van een schriftelijke motivatie uiterlijk 18 februari   2023 mailen naar secretaris@saabclub.nl. Kandidaten zijn bij voorkeur minimaal drie jaar lid van de club en/of hebben een actieve rol gehad bijvoorbeeld bij een regio of het organiseren van een evenement. Aanmelding dienen te gebeuren conform artikel 5.1 van het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Regelement  is terug te vinden op de inlogpagina op https://saabclub.nl  of op te vragen bij secretaris@saabclub.nl

We kijken er naar uit u bij de ALV te mogen begroeten. Het is ook mogelijk een clublid te machtigen die u vertegenwoordigt tijdens stemmingen. Het hiervoor benodigde formulier kunt u opvragen via secretariaat@saabclub.nl.

Namens het bestuur van Saab Club Nederland,

Merlijn Kalkman, voorzitter
Marcel Gaasendam, secretaris

Sponsoren